All for Joomla All for Webmasters

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “รู้ก่อน พร้อมกว่า เตรียมตัวสู่การทำงานยุคโควิด”

 

    ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “รู้ก่อน พร้อมกว่า เตรียมตัวสู่การทำงานยุคโควิด” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในกิจกรรม BIZCOM @ NRRU Open House ครั้งที่ 2 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 โดยเป็นการเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต

facebook like box

facebook like box