All for Joomla All for Webmasters

ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ” และ “เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมกับระบบสุขภาพ”

 

    ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถาบันพระบรมราชชนก ให้จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผ.บ.ก.) รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2564  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ” และ “เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมกับระบบสุขภาพ” จำนวน 52 คน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น.เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน (Management Information System: MIS) เทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อสังคม เศรษฐกิจและระบบสุขภาพ โดยใช้รูปแบบการอบรมเป็นออนไลน์ผ่าน Zoom

facebook like box

facebook like box