All for Joomla All for Webmasters

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นวิทยากรในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมสำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้า ครั้งที่ 2

 

      ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต เป็นวิทยากรในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมสำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้า ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของต้นแบบโปรแกรมการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมกับผู้มีภาวะซึมเศร้า และพัฒนาแอปพลิเคชันการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมสำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้า ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting

 

facebook like box

facebook like box