All for Joomla All for Webmasters

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Design Thinking กับการสร้างนวัตกรรม”

 

        ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ เป็นวิทยากรในหัวข้อ “Design Thinking กับการสร้างนวัตกรรม” โดยเน้นการจัดการวิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) มีประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีทักษะและความรู้ขั้นสูงในด้านวิชาการ ด้านวิจัย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่บุคลากร และเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและภาครัฐ และเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ของวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

facebook like box

facebook like box