All for Joomla All for Webmasters

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมผู้บำบัดในการใช้แอปพลิเคชันโปรแกรมบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมสำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้า

 

 

     ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมผู้บำบัดในการใช้แอปพลิเคชันโปรแกรมบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมสำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้า ที่จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยกรมสุขภาพจิตได้ดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมสำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้าโดยใช้ผู้บำบัดและสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชัน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของต้นแบบโปรแกรมการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมกับผู้มีภาวะซึมเศร้า และพัฒนาแอปพลิเคชันการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมสำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้า ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมนาถสิริ จังหวัดอุบลราชธานี

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box