All for Joomla All for Webmasters

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(SIIT)

 

       เวลาบ่ายของวันพฤหัสบดีที่  5  มกราคม พ.ศ. 2560  เวลา  13.30 น.  ถึง 1ถ.30  น.  โดยประมาณภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าศึกษาดูงานที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(SIIT)  ให้การต้อนรับและบรรยายโดย    ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล                                   

       SIIT  เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้กำกับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมีบุคลากรประมาณ  200 คนและนักศึกษาประมาณ  3,000  คน  มีการบริหารงานโดยเริ่มปีงบประมาณพร้อมกับปีการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการที่คล่องตัว  มีการกำหนดให้อาจารย์ทุกท่านมีภาระงานสอนที่เท่ากันทุกคน  เน้นให้บุคลากรทุกคนใส่ใจพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพให้สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม

เป้าหมายขององค์กร

  1. ต้องการลดจำนวนคนทำงานลง
  2. ต้องการลดกระบวนงาน
  3. ลดความผิดพลาดของมนุษย์(Human Error)โดยใช้ระบบสารสนเทศ
  4. เน้นให้บุคลากรพัฒนางานหรือนวัตกรรมมากกว่าการทำงานแบบงานประจำ(routine job)
  5. มีรางวัลสำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในงานที่ดีหรือสามารถสร้างนวัตกรรมในงานของตนเองได้
  6. มีการจัดการองค์ความรู้(KM)
  7. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนช่วยกันพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
  8. ในระยะยาวต้องการสร้างระบบสารสนเทศที่มีความ smart,มีรายงานที่เป็น Auto Report, มี  Auto Response ซึ่งสามารถเรียกดูได้ทุกเมื่อ

facebook like box

facebook like box