All for Joomla All for Webmasters

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 

        เวลาเช้าของวันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  เวลา  9.30 น.  ถึง 12.30  น.  โดยประมาณภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าศึกษาดูงานที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยได้รับการต้อนรับและบรรยายภาพรวมโดย  รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วิทยาเขตศาลายา  ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของคณะว่า        เดิมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคือภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2531  โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและเสริมสร้างทักษะ และมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ตลอดจนผลิตงานวิจัยต่าง ๆ โดยเน้นหนักทางด้านระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบผู้เชี่ยวชาญและปัญญาประดิษฐ์  ปัจจุบันคณะฯมีการพัฒนาไปหลายด้านด้วยกัน  มีการสนับสนุนให้นักศึกษาแข่งขันด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จนได้รับรางวัลมากมาย  ซึ่งบางรางวัลเป็นรางวัลระดับโลก  คณะฯได้สนับสนุนให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆกิจกรรม  เช่น  การเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่  คณะฯมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพความเชี่ยวชาญทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน  ในบางครั้งบุคลาการสายสนับสนุนที่มีความรู้ความสามารถยังสามารถช่วยภาระงานด้านการสอนให้อาจารย์ได้อีกด้วย  จากความร่วมมือของบุคลากรดังกล่าวส่งผลให้คณะมีการพัฒนามากขึ้นรวมถึงการมีชื่อเสียงที่ดี  ทำให้มีผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับหัวกระทิค่อนข้างมาก

       นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังมีระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆของคณะ  พัฒนาและดูแลโดยทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ  แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆดังนี้

1.ด้านการศึกษา
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านการบริการวิชาการ
4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. ด้านการบริหารจัดการ

facebook like box

facebook like box