All for Joomla All for Webmasters

ภาควิชาฯจัดประชุมสัมมนาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

 

    วันที่  7  มิถุนายน  2560  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดประชุมสัมมนาแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี  2560  ณ  โรงแรมวิชชิ่ง  ทรี  รีสอร์ท  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โดย  ผศ.ดร.พิพัธน์  เรืองแสง  รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้

     กิจกรรมดังกล่าวเริ่มด้วยการกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาโดย  ผศ.ดร.พิพัธน์  เรืองแสง  รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการทำแผนปฏิบัติราชการ  เพื่อวางยุทธศาสตร์ให้นำไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผล  ซึ่งได้ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากบุคลากรของภาควิชาฯ เพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  โดยนำข้อบกพร่องจากการดำเนินงานของปีก่อนมาปรับปรุงให้ดีขึ้น  มีการกำหนดให้กิจกรรมของแผนฯมุ่งสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการใช้งบประมาณที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาภาควิชาฯในภาพรวม  ระหว่างการดำเนินกิจกรรมทุกท่านได้เสวาหารือเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการโดยทุกกิจกรรมได้ตอบสนองตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและยุทธศาสตร์ของประเทศ  ตลอดจนการนำแผนฯไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     และในโอกาสนี้ภาควิชาฯได้เสนอชื่อคณาจารย์ภายในภาคฯ  เพื่อลงมติคะแนนเสียงในการคัดผู้ที่มีคุณสมบัติ  มีความรู้ความสามารถ  ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์แทนรักษาการหัวหน้าภาควิชาฯท่านเดิมที่กำลังจะหมดวาระลง

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box