All for Joomla All for Webmasters

ภาควิชาฯขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

 

      ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาสที่ สภามหาวิทยาลัยฯในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ท่านคือ อาจารย์คำรณ สุนัติ

 

 

 

 

 

 

facebook like box

facebook like box