All for Joomla All for Webmasters

ประชุมพบปะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

 

ผู้บริหารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์โดย รศ.ดร.สมจิตร  อาจอินทร์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาฯ รักษาการรองหัวหน้าภาควิชาฯตำแหน่งต่างๆ รศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์ รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ ผศ.ดร.อุรฉัตร โคแก้ว รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์ รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายต่างประเทศและสื่อสารองค์กร อ.ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ประชุมพบปะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ SC.6323 เวลา 11.30 น.

 

โดยรักษาการหัวหน้าภาควิชาฯ ได้พูดคุยและวางกรอบแนวทางการพัฒนาภาควิชาฯในหลายด้านด้วยกันเช่น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การสร้างคนในองค์กรให้มีใจรักการให้บริการ การเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการโดยปรับลดกระบวนงานที่ยุ่งยากออกไป การวางแผนองค์กรเพื่อให้มีความได้เปรียบด้านการแข่งขันกับต่างมหาวิทยาลัย การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ และได้เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ภาควิชาฯเป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป ในโอกาสนี้ได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้รายงานภาระงานที่ตนเองได้รับผิดชอบให้คณะผู้บริหารทราบเพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box