All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมผู้บำบัดในการใช้แอปพลิเคชันโปรแกรมบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมสำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้า 21/มี.ค./2565 เขียนโดย Super User 376
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Design Thinking กับการสร้างนวัตกรรม” 15/ก.พ./2565 เขียนโดย Super User 421
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎจันทรเกษม เป็นวิทยากรในหัวข้อ จัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรไม่ให้ล้มเหลว 30/ม.ค./2565 เขียนโดย Super User 344
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นวิทยากรในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมสำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้า ครั้งที่ 2 16/ก.ย./2564 เขียนโดย Super User 590
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สุขภาพวิถีใหม่ในยุคดิจิทัล” 26/ส.ค./2564 เขียนโดย Super User 623
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ” และ “เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมกับระบบสุขภาพ” 16/ส.ค./2564 เขียนโดย Super User 545
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “รู้ก่อน พร้อมกว่า เตรียมตัวสู่การทำงานยุคโควิด” 13/ส.ค./2564 เขียนโดย Super User 507
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การจัดการฐานข้อมูลสุขภาพและการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ 16/ก.ค./2564 เขียนโดย Super User 500
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการบำบัดด้วยการ กระตุ้นพฤติกรรมและแนวทางในการพัฒนา แอปพลิเคชันการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรม” 08/ก.ค./2564 เขียนโดย Super User 457
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบูรณาการข้อมูลผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากับการพัฒนาระบบบริการสารสนเทศ”, “การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านโรคซึมเศร้าในอนาคต” และ “Design Thinking” 05/ก.ค./2564 เขียนโดย Super User 542

facebook like box

facebook like box