All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 24/ก.ย./2561 เขียนโดย Super User 1041
อ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเอง ครั้งที่ 8 09/ส.ค./2561 เขียนโดย Super User 750
อ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเอง ครั้งที่ 7 26/ก.ค./2561 เขียนโดย Super User 823
ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเอง 11/ก.ค./2561 เขียนโดย Super User 913
ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 12/มิ.ย./2561 เขียนโดย Super User 1059
ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 12/มิ.ย./2561 เขียนโดย Super User 889
ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุม SRI Meeting ครั้งที่ 3 /2561 24/พ.ค./2561 เขียนโดย Super User 804
อ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "รักษาสุขภาพอย่างชาญฉลาดในบ้านอัจฉริยะ (Smart health in smart home)" ณ KICE 30/เม.ย./2561 เขียนโดย Super User 1763
กิจกรรมประเพณีรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 09/เม.ย./2561 เขียนโดย Super User 1212
อ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Digital Health สุขภาพในโลกดิจิทัล”และ “บทบาทขององค์กรภาครัฐในยุคดิจิทัล” 16/ก.พ./2561 เขียนโดย Super User 1304

facebook like box

facebook like box