All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 09/ม.ค./2560 1190
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(SIIT) 09/ม.ค./2560 1513
ภาควิชาฯ ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2560 28/ธ.ค./2559 932
นายกนครขอนแก่นนำคณะทำงาน ประชุมสู่เทศบาลดิจิทัล 16/พ.ย./2559 1010
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสาตร์จารย์ ดร.อุรฉัตร โคแก้ว ที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา e-learning methodology จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 12/ก.ย./2559 1391
คณะวิทยาศาสตร์รับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งสาขา/ระบบงานสนับสนุน ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 03/ส.ค./2559 1316
รศ.ดร.สมจิตร อาจอินทร์ และ อ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 28/เม.ย./2558 3135
วันที่ 30 มีนาคม 2558 ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายแผนและวิจัย เข้าร่วมงาน 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ รับเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 30/มี.ค./2558 2677
ขอแสดงความยินดีกับท่าน อ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 03/ต.ค./2557 3183
ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ ผศ.ดร.งามนิจ อาจอินทร์ เนื่องในโอกาส ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ 03/ต.ค./2557 2983

facebook like box

facebook like box