All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น (รุ่งวรวุฒิ) เนื่องในโอกาส ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/ก.ย./2557 3166
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกอาวุโส IEEE (IEEE Senior Member) 27/ส.ค./2557 3128
ขอแสดงความยินดีกับคุณศิริรัตน์ ทินตะนัย 05/ก.ย./2556 3035
ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ ดร.จักรชัย โสอินทร์ 14/มิ.ย./2556 4684
ดร.นันท์นภัส เบญจมาศ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Big Data using Hadoop จัดโดย IMC institute 18/เม.ย./2556 3989
ดร.จักรชัย โสอินทร์ เข้าร่วมอบรมโครงการ Cisco Instructor Training (Network Security) ณ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ กรุงเทพ 17/เม.ย./2556 3534
อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มข. เป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA25 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28/ส.ค./2555 4574
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานจากแบบอย่างที่ดี ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 15/พ.ค./2555 4287
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศสำหรับบุคลากรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์” 04/พ.ค./2555 4629
คณะกรรมการบริหารภาควิชา เข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อสรรหาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ณ ประเทศเวียดนาม 27/เม.ย./2555 2763

facebook like box

facebook like box