All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
นายกนครขอนแก่นนำคณะทำงาน ประชุมสู่เทศบาลดิจิทัล 16/พ.ย./2559 1231
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสาตร์จารย์ ดร.อุรฉัตร โคแก้ว ที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา e-learning methodology จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 12/ก.ย./2559 1606
คณะวิทยาศาสตร์รับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งสาขา/ระบบงานสนับสนุน ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 03/ส.ค./2559 1491
รศ.ดร.สมจิตร อาจอินทร์ และ อ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 28/เม.ย./2558 3621
วันที่ 30 มีนาคม 2558 ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายแผนและวิจัย เข้าร่วมงาน 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ รับเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 30/มี.ค./2558 2989
ขอแสดงความยินดีกับท่าน อ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 03/ต.ค./2557 3487
ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ ผศ.ดร.งามนิจ อาจอินทร์ เนื่องในโอกาส ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ 03/ต.ค./2557 3302
ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น (รุ่งวรวุฒิ) เนื่องในโอกาส ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/ก.ย./2557 3426
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกอาวุโส IEEE (IEEE Senior Member) 27/ส.ค./2557 3450
ขอแสดงความยินดีกับคุณศิริรัตน์ ทินตะนัย 05/ก.ย./2556 3199

facebook like box

facebook like box