All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ ดร.จักรชัย โสอินทร์ 14/มิ.ย./2556 5161
ดร.นันท์นภัส เบญจมาศ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Big Data using Hadoop จัดโดย IMC institute 18/เม.ย./2556 4193
ดร.จักรชัย โสอินทร์ เข้าร่วมอบรมโครงการ Cisco Instructor Training (Network Security) ณ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ กรุงเทพ 17/เม.ย./2556 3754
อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มข. เป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA25 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28/ส.ค./2555 4705
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานจากแบบอย่างที่ดี ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 15/พ.ค./2555 4513
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศสำหรับบุคลากรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์” 04/พ.ค./2555 4830
คณะกรรมการบริหารภาควิชา เข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อสรรหาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ณ ประเทศเวียดนาม 27/เม.ย./2555 2884
ดร.วรารัตน์ รุ่งวรวุฒิ และดร.สายยัญ สายยศ เข้าร่วมอบรมการสอนโครงการ ITPE ณ สวทช 27/เม.ย./2555 3298
ผศ. ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 27/เม.ย./2555 3112
ดร. สายยัญ สายยศ และดร. จักรชัย โสอินทร์ เข้าร่วมประขุมการอบรมครูทั่วประเทศ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27/เม.ย./2555 2957

facebook like box

facebook like box