All for Joomla All for Webmasters

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และเห็นสภาพการทำงานจริงของสถานประกอบการภายในจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในจังหวัดขอนแก่น มีความใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานครแล้ว นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้รู้แหล่งประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อใช้ในการวางแผนชีวิตการทำงานในอนาคต และยังได้แนวคิดสำหรับการนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการภายในท้องถิ่นได้อีกด้วย

เนื่องจากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย (หรือที่เรียกว่า track) ซึ่งกรรมการบริหารหลักสูตรได้คัดสรรสถานประกอบการที่ตรงกับกลุ่มย่อยของนักศึกษามากที่สุด โดยแต่ละกลุ่มได้ไปทัศนศึกษาที่สถานประกอบการต่างๆ ดังนี้

 

1. กลุ่มระบบเครือข่ายและความมั่นคงคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานที่ บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด (AMW)

 

2. กลุ่มการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บ ศึกษาดูงานที่ บริษัท วันจีโอเซอร์เวย์ จำกัด และ บมจ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย สาขาขอนแก่น

 

3. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ศึกษาดูงานที่ ศูนย์กระจายสินค้า ซีพี ออลล์ ขอนแก่น

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box