All for Joomla All for Webmasters

นักศึกษาทีมปลูกอะไรดี ผู้ชนะการแข่งขันโครงการ Innovative Entrepreneurs Pitching Day รับพรจากผู้บริหาร มข. ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวัน

 

 

สืบเนื่องจาก Innovation Hub KKU ร่วมกับสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการ Innovative Entrepreneurs Pitching Day ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2562 6 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์อาหาร Complex ชั้น 3 ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายนวัตรกรรมและวิสาหกิจได้สร้างรายวิชา GE 363 879 Innovative Entrepreneurs (รายวิชาผู้ประกอบการ) ได้จัดโครงการดังกล่าวให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอ ไอเดียนวัตกรรม เพื่อเป็นการค้นหานักศึกษาที่มีผลงานนวัตกรรมจากไอเดียที่โดดเด่น มีความน่าสนใจ สามารถต่อยอดธุรกิจไปเป็น Startup ได้โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวัน

 

ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ไปดูงานประเทศไต้หวันคือผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอไอเดียธุรกิจในโครงการ  Innovative Entrepreneurs Pitching Day นั่นคือ ทีมปลูกไรดี ซึ่งนำเสนอระบบ IoT ที่จะช่วยพยากรณ์แนะนำว่า ในสภาพดินแต่ละพื้นที่ควรจะปลูกพืชอะไรดี มีสมาชิกในทีมดังนี้

1.นาย อัชเชวินท์ นิยมพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี4

2.นาย บริราช โยธีเสวต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี4

3.นาย ศิวกร เพิ่มสุข คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี4

4.นาย นนทนันท์ ศิลปธิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี4

5.นางสาว เบญจรัตน์ ไทยศรีวงศ์ คณะบริหาร สาขาการตลาด ปี2

 

ในโอกาสนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นประกอบด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ได้ให้พรและให้กำลังใจแก่ นศ. ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวันด้วย

 

กำหนดการดูงาน ณ ไทเป ประเทศไต้หวัน นศ.จะได้ศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 3 วันดังนี้

วันที่ 10. พ.ย. 62  ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ซงซาน Song Shan Cultural and Creative Park

วันที่ 11. พ.ย. 62 ศึกษาดูงาน Business Incubation Center, National Taiwan University of Science and Technology

วันที่ 12 พ.ย. 62   เข้าร่วมกิจกรรม Applied Ventires (AV) and Industrial Technology Investment Corporation (ITIC) The 2019 Deep Tech Challenge

 

รูปเพิ่มเติม

facebook like box

facebook like box