All for Joomla All for Webmasters

ปัจฉิมนิเทศ นศ.ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

 

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง วิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส และห้อง 5104 - 5106 อาคารวิทยาศาสตร์ 05 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจาก 3 หลักสูตรด้วยกันคือ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นที่จะนำไปเป็นแนวทางในการทำงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานได้และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

 

เริ่มกิจกรรมโดยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการโดย ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมี ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “เด็กคอม 4.0” ซึ่งสาขาวิชาฯได้เชิญวิทยากรที่เป็นศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาบรรยายเล่าเรื่องราวของความสำเร็จให้แก่น้องนักศึกษา เพื่อนักศึกษาจะได้นำแง่คิดและวิธีการทำงานไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองซึ่งวิทยากรของเราประกอบด้วย

 

1.คุณปภาวรินทร์ ศรีมีชัย ศิษย์เก่าหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

2.คุณชญาณิทิพย์ บุญลบ ศิษย์เก่าหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

3.คุณอภิชิต ฤทธิกุล ศิษย์เก่าหลักสูตร ภูมิสารสนเทศศาสตร์

 

จากนั้นในเวลาบ่ายนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียน เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมเสวนาด้วย

 

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

 

facebook like box

facebook like box