All for Joomla All for Webmasters

นักศึกษาชนะเลิศการแข่งขัน e-Initiative HACKATHON

 

 

นศ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชนะเลิศการแข่งขัน e-Initiative HACKATHON ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันคิดค้นสร้างสรรค์และออกแบบ Platform ด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้เทนราษฎร ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ซึ่ง นศ.ของเราทีม JibBow ได้ชนะเลิศการแข่งขัน รับรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล โดยทีมที่ชนะเลิศในแต่ละภูมิภาค จะได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานเพื่อรับโล่รางวัลกับประธานรัฐสภา ณ กรุงเทพมหานคร

 

รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน

เพื่อคิดค้นและสร้างสรรค์ออกแบบ Platform ด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ภายใน 17 ชั่วโมง ภายใต้หัวข้อ “Change role, Change form, Make it easy with e-Initiative ปรับบทบาท เปลี่ยนรูปแบบ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย e-Initiative” โดยมีโจทย์ คือ

1. เราจะทำอย่างไรให้การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

2. เราจะทำอย่างไรให้มีเครื่องมือในการยืนยันตัวบุคคล และตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วถูกต้อง และลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

 

เกณฑ์การตัดสิน

1. ความสามารถในการยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งของประชาชนได้     30 คะแนน

2. สามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นของเจ้าหน้าที่                                                  30 คะแนน

3. รูปแบบความสวยงาม การใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อนสำหรับประชาชน (User Interface)         20 คะแนน

4. การบริหารเวลา การนำเสนอผลงาน (Demo/Prototype) ต่อคณะกรรมการ                      20 คะแนน

ผลคะแนนรวม      100

 

รางวัลการแข่งขัน

การแข่งขันจะจัดโดยแยกส่วนตามภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 7,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 5,000 บาท

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละภูมิภาค จะได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานเพื่อรับโล่รางวัลกับประธานรัฐสภา ณ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสต่อไปด้วย

 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน(ทีม JibBow)

เป็นนักศึกษาจากหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่

1.นายอาชาญนนท์ แซ่ชื้อ

2.นายจตุพล ดอนคูณ

3.นายกิตติธร เพ็งศรี

4.นางสาวธิติสุดา สีคง

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box