All for Joomla All for Webmasters

นศ.คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานจากการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 หรือ NCTIM 2021 (The 7th National Conference on Technology and Innovation Management) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 11 สถาบัน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 มีนาคม  2564 (รูปแบบออนไลน์)

 

รางวัลการนำเสนอบทความกลุ่ม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น  5 บทความ แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล และ 2 ระดับ

 

ระดับปริญญาตรี  ผลรางวัลการนำเสนอบทความ

ประเภทที่ 1 ผลรางวัลบทความระดับยอดเยี่ยม และนำเสนอระดับดีเด่น ได้รับ 3 กลุ่ม ได้แก่

1.  ระบบจัดการสมุดบันทึกประจำตัวนักเรียน

โดย นายวสันต์ นาโพธิ์ตอง นายจิรเมธ อนันตธนรัตน์ และ ผศ. ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์

 

2. โปรแกรมวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากพฤติกรรมการกิน

โดย นางสาวกมลลักษณ์ อุณาศรี นางสาวปิยะธิดา เหล่าชัย และ อ. ดร.วรัญญา วรรณศรี

 

3. แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ

โดย นางสาวรัตติยากร หล้ารุ่งเรืองกิจ นางสาวนิศารัตน์ รำเพยพล และ ผศ. ดร.อุรฉัตร โคแก้ว

 

ประเภทที่ 2 บทความระดับดีเด่น และนำระดับเสนอดี  ได้รับ 1 กลุ่ม ได้แก่

1. เกมช่วยชีวิตพิชิตป่า

โดย  นายพชร ตระกูลสันติรัตน์ นายอติคูณ วงมาลาสิทธิ์ และ ผศ. ดร.อุรฉัตร โคแก้ว

 

ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยทั่วไป ผลรางวัลการนำเสนอบทความ

ประเภทที่ 3 บทความระดับดี  ได้รับ 1 กลุ่ม ได้แก่

1. แบบจำลองการเรียนรู้หนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเสมือนจริง

โดย นายกฤดิกร วิชชาธรตระกูล และ ผศ. ดร.อุรฉัตร โคแก้ว

 

facebook like box

facebook like box