All for Joomla All for Webmasters

นักมาตรวิทยาไฟฟ้า มว. บรรยายพิเศษ มข.

 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ดร.ทยาทิพย์ ทองตัน นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ การเทียบสัญญาณเวลาและความถี่ด้วยสัญญาณ GNSS” บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา ระบบดาวเทียมนำทางสากลขั้นแนะนำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานของระบบดาวเทียมนำทางสากล (GNSS) การระบุพิกัดด้วยดาวเทียม โครงสร้างของสัญญาระบบดาวเทียมนำทางสากล รวมไปถึงการนำระบบดาวเทียมนำทางสากลไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ การบรรยายพิเศษนี้จัดขึ้น ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ข้อมูลข่าวโดย : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

 

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box