All for Joomla All for Webmasters

นศ.คว้ารางวัล Excellent Paper Awards จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ AUCC2021

 

 

         สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 9 , The 9 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2021) ระหว่างช่วงวันที่ 2526 กุมภาพันธ์ 2564คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 ดังนั้นปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting)

 

         AUCC เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หนึ่งในงานประชุมวิชาการประจำปีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยความร่วมมือของ 35 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการยอมรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิดทางการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และเป็นการฝึกทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและศาสตร์อื่นๆที่ เกี่ยวข้อง AUCC ได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักวิจัย และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

 

โดยผลรางวัลที่นักศึกษาจากสาขาวิชาฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ AUCC2021

โดยนำเสนอเป็นบทความ กลุ่ม โดยได้รับรางวัลทั้ง กลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

บทความรางวัลระดับ  Excellent Paper ได้แก่

หัวข้อ: ระบบจัดการข้อมูลสถานีส่งสัญญาณและสื่อสาร เพื่อใช้ในกิจการของ กสทช. (ภาค 2) จ.ขอนแก่น

ผลงานของ นางสาวณัฐพร  เตินเตียน และ นางสาวสุกัญญา อามาตมุลตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มัลลิกา วัฒนะ

 

 

บทความ รางวัลระดับ Good Paper ได้แก่

หัวข้อ: ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดโรคและอาการของวัวพันธุ์โคนม

ผลงานของ นางสาวชลิตา เกษสุภะ และ นายธีรพงษ์ รักษ์มณี

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น

 

 

 

 

 

 

facebook like box

facebook like box