All for Joomla All for Webmasters

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาในการคว้ารางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

ประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC2021)

 

หมวด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนิสิต นักศึกษา

1. รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล ได้แก่

โครงการ : แม่มดในโลกต่างมิติ

ผู้พัฒนา นายฐิติพัฒน์ เจนวิชชุวงศ์ และ นายชนกันต์ ทิพย์โภชนา

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์

 

หมวด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนิสิต นักศึกษา

2. รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล ได้แก่

โครงการ : การจำแนกประเภทเห็ดโดยการใช้การประมวลผลภาพ

ผู้พัฒนา นางสาวนุชนาถ นวลศรี และ นางสาวพิชชาพร จันท์โชติกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา

 

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย จัดโดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์และนำาเอาความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีการสนับสนุนเงินทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับนักพัฒนาผลงาน ซึ่งในปีนี้ทางโครงการได้ปรับรูปแบบการนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษ
2. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำาคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต
3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนำาไปใช้ต่อไป
4. เพื่อสร้างเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสำาหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคนิคการเขียนโปรแกรม
5. เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 

หัวข้อการแข่งขัน

ระดับนิสิต นักศึกษา ประกอบด้วย 5 หมวดการแข่งขัน

หมวด ๑๑ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

หมวด ๑๒ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

หมวด ๑๓ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ

หมวด ๑๔ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวด ๑๕ โปรแกรมสุขภาพและการแพทย์

 

เงินทุนและรางวัล
โครงการที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนสนับสนุน รวมโครงการละ 12,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี

1. ผ่านการพิจารณารอบแรก (รอบข้อเสนอโครงการ)
               ได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
2. ผ่านการพิจารณารอบสอง (รอบนำาเสนอผลงาน)
               ได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 9,000บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

 สำาหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณาในรอบชิงชนะเลิศ จะมีเงินรางวัล เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล รายละเอียดดังนี

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) และ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(เฉพาะประเภทนิสิต นักศึกษา และประเภทนักเรียน)
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 20,000บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
รางวัลชมเชย เงินรางวัล ประเภทละ 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

facebook like box

facebook like box