All for Joomla All for Webmasters

นศ. ชั้นปีที่ 4 เข้ารอบชิงชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันระดับชาติ เพื่อนําเสนอนวัตกรรมในการยกระดับขีดความสามารถ ทางการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมตามฐานวิถีชีวิตใหม่

 

    นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 เข้ารอบชิงชนะเลิศในกิจกรรมการจัดการแข่งขันระดับชาติเพื่อนําเสนอนวัตกรรมในการยกระดับขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จัดโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

    ในหัวข้อโครงงาน “ไกด์ทิพย์ (Guide Trip) แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยระบบแนะนํา” ที่พัฒนาโดยนายกัณฑ์อเนก รัตนศิริพรม และ นางสาวกษมา ใจตรง มี ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ได้ผ่านเข้ารอบ Pitching รอบสุดท้ายในการหาสุดยอดนวัตกรรมในการยกระดับขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ประเภทที่ 2 นวัตกรรมด้าน Digital Technology เพื่อการท่องเที่ยว (รุ่นนักศึกษาปริญญาตรี) โดยกำหนดการ Pitching จะจัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นี้

facebook like box

facebook like box