All for Joomla All for Webmasters

นศ. ชั้นปีที่4 ได้รับรางวัลชมเชยจากกิจกรรมการจัดการแข่งขันระดับชาติ เพื่อนําเสนอนวัตกรรมในการยกระดับขีดความสามารถ ทางการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมตามฐานวิถีชีวิตใหม่

 

    นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในกิจกรรมการจัดการแข่งขันระดับชาติเพื่อนําเสนอนวัตกรรมในการยกระดับขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จัดโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30- 16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

 

    ไกด์ทิพย์ (Guide Trip) แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยระบบแนะนํา” พัฒนาโดย นายกัณฑ์อเนก รัตนศิริพรม และ นางสาวกษมา ใจตรง มี ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันนวัตกรรมด้าน Digital Technology เพื่อการท่องเที่ยว รุ่นนักศึกษาปริญญาตรี เงินรางวัลมูลค่า 2,500 บาท โดยมี ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เป็นประธานกล่าวตอบรับและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล

 

facebook like box

facebook like box