All for Joomla All for Webmasters

ข่าวนักศึกษา

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทรมอบทุนสนับสนุนการจัดทำโครงงานแก่นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 28/ก.ค./2559 1822
ใบขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 07/มิ.ย./2559 691
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 07/มิ.ย./2559 754
ประกาศแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(สำหรับนักศึกษารหัส 55-57) 18/พ.ค./2559 660
ประกาศแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 18/พ.ค./2559 604
workshop การสืบค้นฐานข้อมูล วารสารงานวิจัย 29/ม.ค./2559 1036
ประกาศรับสมัครนักศึกษา สำหรับทุนวิจัย และทุนการศึกษาระดับบัณฑิต 05/ส.ค./2556 4065
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการรับรู้ระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 08/ก.พ./2556 2932
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน Compre ป.โท CS IT และสอบ QE ป.เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 04/ก.พ./2556 2908
ประกาศสอบประมวลความรู้ สาขา CS IT ป.โท และสอบ QE ป.เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 อัพเดท 10 มกราคม 2556 10/ม.ค./2556 3578

facebook like box

facebook like box